top of page

English below.

PL

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 

1. Informacje ogólne

 •     Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: hussarbooks.pl

 •     Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Michał Szubryt Hussar Books 05-408 Czarnówka, Lawendowa 6

 • Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: mszubryt@hussarbooks.pl

 • Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

 • Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  •     Prowadzenie newslettera

  •     Prowadzenie rozmów typu chat online

  •     Obsługa zapytań przez formularz

  •     Prezentacja oferty lub informacji

 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  •     Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

  •     Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 • Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

 • W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

 • Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 • Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: inna firma

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 • W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  •     firma hostingowa na zasadzie powierzenia

  •     operatorzy pocztowi

  •     operatorzy rozwiązania typu chat online

  •     upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

  •     firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

 • Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

 • Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

  •     dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

  •     ich sprostowania,

  •     usunięcia,

  •     ograniczenia przetwarzania,

  •     oraz przenoszenia danych.

 • Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

 • Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

 • W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 • Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

 • Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 • Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 • Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 • Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 • Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

 • Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

 • Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 • Serwis korzysta z plików cookies.

 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  • realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 •     Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 •     W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 •     Urządzenia mobilne:ENG

This privacy policy shall set forth the rules for processing information about you, including personal data and cookie files, i.e. so called cookies.

 

1. General information

•           This policy is applicable to the www Web Service, operating at the url: hussarbooks.pl

•           The Web Service Operator and Personal Data Controller shall be: Michał Szubryt Hussar Books 05-408 Czarnówka, Lawendowa 6

•           The Operator's e-mail contact address: mszubryt@hussarbooks.pl

•           The Operator shall be the Controller of your personal data with respect to the data you have voluntarily provided on the Web Service.

•           The Web Service shall use your personal data for the following purposes:

•           Running a newsletter

•           Operating on-line chat conversations

•           Handling inquiries via the inquiry form

•           Presentation of an offer or information

•           The Web Service shall implement functions for obtaining information about users and their behaviour in the following manner:

•           Through data voluntarily entered by you in the forms, which are then uploaded to the Operator's systems.

•           By storing cookie files (so called "cookies") on end devices.

2. Selected data protection methods applied by the Operator

•           The locations for logging in and entering personal data are protected in the transmission layer (SSL certificate). This ensures that the personal data and login details entered on the website are encrypted on the user's computer and may only be read on the target server.

•           The Operator periodically changes its admin passwords.

•           In order to protect the data, the Operator shall back up the data on regular basis.

•           An important element of data protection is a regular update of all software, used by the Operator to process the personal data which means updating all the software components on regular basis in particular.

3. Hosting

•           The service shall be hosted (technically maintained) on the operator's servers: another company

4. Your rights and additional information about the use of data

•           In certain situations, the Controller shall be authorized to transfer your personal data to other recipients should this prove necessary for the performance of a contract concluded with you or for the fulfillment of obligations incumbent upon the Controller. The above shall apply to the following recipient groups:

•           outsourcing hosting company

•           postal operators

•           on-line chat solution operators

•           authorized employees and associates who use the data to fulfill the purpose of the website operation

•           companies providing marketing services for the Controller

•           Your personal data shall be processed by the Controller only for such period of time as is necessary for the performance of the related activities specified in separate regulations (e.g. on accounting). With regard to marketing data, the data shall not be processed for more than 3 years.

•           You have the following rights to be requested from the Controller:

•           access to personal data you are the subject of,

•           data rectification,

•           data deletion,

•           restriction of data processing,

•           and data portability.

•           You shall have the right to object within the scope of the processing specified in clause 3.3 c) to the processing of personal data in order to exercise the legitimate interests pursued by the Controller, including profiling, whereby the right to object shall not be exercisable where there are valid legitimate grounds for the processing that override your interests, rights and freedoms, in particular the establishment, assertion or defence of claims.

•           You shall have the right to lodge a complaint against the actions of the Controller to the President of the Personal Data Protection Office

•           , ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw, Poland.

•           Providing personal data is voluntary yet necessary to operate the Web Service.

•           You may be subject to automated decision-making process, including profiling, for the purpose of providing services under a concluded contract and for the purpose of direct marketing activities conducted by the Controller.

•           Personal data shall not be transferred to third countries within the meaning of data protection legislation. This means that we do not transfer them outside the European Union.

5. Information provided in forms

•           The Web Service shall collect information voluntarily provided by the user, including personal information, if provided at all.

•           The Web Service may save information about the connection parameters (time stamp, IP address).

•           In some instances, the Web Service may save information facilitating the correlation of data contained in a form with the e-mail address of the user completing the form. In such case, the user's e-mail address shall be displayed in the url address of the site containing the form.

•           Data provided in the form shall be processed for the purpose resulting from the functionality of a given form, e.g. for the purpose of processing a service request or business contact, service registration, etc. Each time, the context and description of the form clearly communicates the purpose it serves.

6. Controller's Logs

•           Information on the users’ behaviour on the website may be logged. This data shall be used for the purpose of administering the website.

7. Essential marketing techniques

•           The Operator uses statistical analysis of the website traffic via Google Analytics (US-based Google Inc.). The Operator shall not transfer personal data, but only anonymous information, to this functionality operator The service is based on the use of cookies on the user's end device. Regarding the information about the user's preferences collected by the Google advertising network, the user can view and edit the information resulting from the cookies using the following tool: https://www.google.com/ads/preferences/

•           The Operator uses remarketing techniques to customize advertising messages according to the user's behaviour on the website, which may cause an impression that the user's personal data are used for tracking, however, in practice no personal data shall be transferred from the Operator to the advertising operators. A technological prerequisite for this is that cookies are enabled.

•           The operator uses the Facebook pixel website plugin. This technology allows Facebook (US-based Facebook Inc.) to verify that the registered person is using the service. In this case, it uses data of which it is the controller itself, while the Operator shall not transfer any additional personal data from itself to Facebook. The service is based on the use of cookies on the user's end device.

•           The Operator uses a solution which automates Web Service operation with regard to users, e.g. it may send an e-mail to a user after he/she has visited a particular subsite, provided that he/she has granted the consent to receive commercial communications from the Operator.

8. Information on cookie files

•           The Web Service uses cookie files.

•           Cookie files (so-called "cookies") are IT data, in particular text files, which are stored in the Web Service User's end device and are intended for use while visiting the Web Service. Cookies typically contain the name of the website from which they originate, their storage time on the user’s end device and a unique number.

•           The entity placing cookies on the Web Service User's end device and accessing them shall be the Web Service Operator.

•           Cookies are used for the following purposes:

•           retaining Web Service user's session (after logging in), which enables the user not to re-enter login and password on each subsite of the Web Service;

•           pursuing the purposes defined in the section “Essential marketing techniques”;

There are two main types of cookies used within the Web Service: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the User’s end device until logging out, leaving the website or turning off the software (Web browser). Persistent cookies are stored in the User's end device for the time specified in the cookie file parameters or until they are deleted by the User.

•           The Web browsing software (Web browser) usually implicitly allows storing of cookies on the user’s end device.  Web Service users may change their settings in this regard. Your web browser allows you to delete cookies. It is also possible to block cookies automatically. For detailed information, see the Web browser’s Help tab or the Web browser documentation.

•           Restrictions on the use of cookie files may affect some of the functionalities available on the web pages of the Web Service.

•           Cookie files stored on the Web Service User’s end device may also be used by entities cooperating with the Web Service Operator, the following in particular: Google (US-based Google Inc.), Facebook (US-based Facebook Inc.), Twitter (US-based Twitter Inc.)

9. Managing cookies – How to accept and decline cookie files in practice ?

•           If the user does not wish to receive cookies, then they may change their browser settings. We reserve that disabling the use of cookies necessary for the authentication process, security, or maintenance of user’s preferences may be difficult and, in extreme cases, may prevent the user from using the websites.

•           To manage the cookie settings, select the used web browser you use from the list below and follow the instructions:

•           Edge

•           Internet Explorer

•           Chrome

•           Safari

•           Firefox

•           Opera

•           Mobile devices:

•           Android

•           Safari (iOS)

•           Windows Phone

bottom of page